EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Shankar B.L.

President

 

Sri Prabhakar T.

Vice-President

 

Sri Ramakrishnappa A.

Vice-President

 

Prof. Appajaiah K.S.

Vice-President

 

Sri Shashidhar S.N.

General Secretary

 

Sri Chandrashekar T.

Asst- Secretary

 

Sri Srinivasa B.L.

Asst- Secretary

 

Dr.Lakshmipathy Babu N.

Treasurer

 

Memebers 

Sri Sri Amirtha Vimalanathan S.

Sri Bhandari R.G.

Sri Dinesh Magar P.

Sri Subramanya Kukke

Smt. Tarakeshwari T.V.

Smt. Usha Rani C.P.

Smt. Vinoda B.Y.

phising