EXECUTIVE MEMBERS

Dr. B. L. Shankar

President

 

Prof. M. J. Kamalakshi

Vice-President

 

Sri T.Prabhakar

Vice-President

 

Sri A.Ramakrishnappa

Vice-President

 

Prof.K.S.Appajaiah

General Secretary

 

Sri Harish J.Padmanabha

Asst- Secretary

 

Sri V.R.C.Shekar

Asst- Secretary

 

Sri M.N.Belliappa

Treasurer

 

Memebers 

Sri G.N.Satyanarayana

 

Smt Rama Sharma

 

Smt B.Y.Vinoda

 

Sri Vittal Bhandari K.

 

Sri Prabhudev Aradhya S.

 

Smt Tharakeshwari T.V.

 

Sri Arun Kumar Raj Urs

phising